Reglament del club

Reglament d'excursionisme!


Club Ciclista Grácia

Club Ciclista Grácia

(Versión Castellano)
Art. 1. Per puntuar en els actes ciclistes del Campionat, ha d’utilitzar-se el mallot distintiu del Club, i, tal com manen les normes de trànsit, es recorda que és obligatori l’ús del casc.

Art. 2. El Campionat comença el primer dissabte de març i finalitza l’últim dissabte de novembre.

Art. 3. Les excursions oficials es fan els dissabtes, excepte les especials, que poden transcórrer només durant el dissabte o allargar-se més dies. S’entenen per oficials aquelles que estan publicades en el butlletí d’excursionisme i en el web del Club, i que estan avalades pel delegat d’excursionisme.

Art. 4. Per fer les sortides, els participants han d’integrar-se en un dels grups existents, que s’anomenen per ordre alfabètic (A, B, C, D o qualsevol altre que es creï de nou en el futur) de major a menor grau d’exigència física.

Art. 5. Cada grup té el seu capità, nomenat pel delegat d’excursionisme, que en tot moment procurarà (el capità) ajudar i dirigir l’excursió segons que hagi estat programada, i col·laborarà amb el delegat en tot el que concerneix l’excursió. Els ciclistes sempre hauran de seguir-ne les indicacions, mai no hauran de variar la ruta individualment sense avisar, i es recomana que tinguin a mà el telèfon del capità o d’algun altre membre del seu grup.

Art. 6. Les sortides ciclistes s’efectuen durant el matí de cada dissabte, a excepció de les sortides especials, que poden ser més prolongades. Per no entorpir la marxa dels diferents grups, cada participant ha d’anar amb el grup que s’adapti millor al seu estat físic, i pot canviar de grup sempre que ho consideri oportú. En el transcurs de l’excursió, i quan el grup sigui nombrós, pot ser que en algun moment alguns ciclistes tinguin dificultats per seguir el ritme del grup principal. En aquest cas, si aquests ciclistes volen continuar la ruta pel seu compte, és obligatori que avisin el capità.

Art. 7. Tots els socis participants tenen dret a proposar noves excursions i sortides, una vegada finalitzat el Campionat d’Excursionisme. Aquestes seran estudiades i, si escau, programades quan sigui possible pel delegat d’excursionisme.

Art. 8. En cada sortida es concediran 3 punts als ciclistes que facin l’excursió completa sortint dels Jardinets de Gràcia o als qui s’afegeixin al grup en els punts de reagrupament establerts en diferents sortides de Barcelona –Esplugues (Ajuntament), estació de Fabra i Puig, final del carrer Guipúscoa i altres punts convenientment fixats. En les sortides especials també es donaran 3 punts als participants. Quant a l’assistència a l’Assemblea Anual de Socis i la participació en les festes ciclistes i en la prova de Santa Creu d’Olorda, es compensen amb 4 punts.

Art. 9. Als socis que, durant el Campionat, participin amb bicicleta en marxes cicloturistes o carreres representant el Club i que no puguin assistir a l’excursió del dissabte, se’ls concediran els punts d’aquest dia. La participació en marxes cicloturistes o carreres s’haurà de notificar i justificar.

A- En cas que un soci participi en una sortida oficial del Club, i l’endemà, en una marxa cicloturista, només obtindrà els punts corresponents a la sortida oficial.

B- Quan un diumenge o dia festiu hi hagi alguna festa ciclista (no marxa) en la qual s’hagi de representar o ajudar el Club, s’atorgaran 4 punts als qui hi assisteixin, que se sumaran als obtinguts el dissabte: 2, si es fa la sortida normal, o 4, si es participa en un acte especial que coincideixi amb la sortida oficial.

C- En cas que la pluja obligui a anul·lar l’excursió del dissabte i hi hagi ciclistes que concorrin a una marxa o carrera el diumenge, no s’atorgaran els punts de l’excursió a ningú. En canvi, si el diumenge hi ha un acte de puntuació especial acumulable, només es concediran els punts especials de l’acte a aquells que hi assisteixin.

D- Quan el dissabte o el diumenge s’anul·li l’activitat dels desplaçats a marxes o carreres per causes alienes a la seva voluntat, se’ls concediran els punts corresponents, com si haguessin fet l’activitat normalment.

Art. 10. Tot soci participant en el Campionat d’Excursionisme que desitgi puntuar haurà d’interessar-se a signar en la fulla d’assistència de cada excursió en el moment de l’esmorzar, i posteriorment no podrà imputar negligència al capità de grup per no haver-hi signat. Una vegada al mes s’exposarà en el tauler d’anuncis de la seu social la classificació provisional a la data, que també es publicarà en el web.

Art. 11. Quan a un soci se li comprovi un comportament considerat com a inapropiat o inadequat, el delegat, amb decisió prèvia de la Junta Directiva, podrà excloure’l del Campionat i plantejar-ne l’expulsió del Club.

Art. 12. La classificació del Campionat és conjuntament masculina i femenina, però no és així en les proves contrarellotge.

A- S’atorgaran uns premis per al Campionat i les proves, que podran ser modificats en qualitat i quantitat segons que les circumstàncies ho permetin, cosa que s’anunciarà oportunament.

B- En el Campionat es té opció a premi sempre que s’assisteixi, com a mínim, al 75 % de les excursions puntuables.

Art. 13. Per poder optar a premi en la cronoescalada de Santa Creu d’Olorda, s’haurà de tenir, en finalitzar el Campionat, un mínim del 30 % de la puntuació del primer classificat del Campionat.

Art. 14. En cas que dos o més socis quedin empatats al final del Campionat, és a dir, tinguin els mateixos punts, es donarà prioritat al qui sumi més kilòmetres. I si dos o més socis empaten amb puntuació i kilometratge, tots ells tindran el mateix premi. Els kilòmetres per a tots grups són els que consten en les excursions del grup menys exigent.

Art. 15. La sortida per a totes les excursions, excepte en les especials, sempre es farà des dels Jardinets de Gràcia. Tothom ha de procurar ser ben puntual pel que fa a l’horari previst de sortida; no obstant això, sempre es deixarà un marge de 5 minuts en tots els grups.

A- Si en l’hora prevista de sortida de qualsevol grup es decideix no fer la sortida per culpa de la pluja, l’excursió quedarà anul·lada i sense puntuació per a tots els grups de ciclistes.

B- És obligatori fer totes les excursions ciclistes amb bicicleta a l’anada i a la tornada, excepte el desplaçament a marxes o carreres, que podrà efectuar-se amb cotxe fins al lloc de sortida, o que hi hagi causes justificades de força major.

C- Els acompanyants ciclistes que facin amb cotxe el servei d’assistència en marxes, carreres o actes del Club, poden sol·licitar expressament, si ho desitgen, igualtat en la puntuació.

Art. 16. A tot soci nou del Club que vulgui prendre part en el Campionat se li concediran punts des del primer dia que puntuï.

Art. 17. A fi d’evitar accidents a causa del trànsit existent, s’haurà de circular dins i fora de la ciutat conforme a la normativa vigent en cada moment, i el ciclista és responsable dels seus actes.

A- El Club declina tota responsabilitat per l’incompliment del codi de circulació, però podrà castigar el ciclista que hagi estat advertit i cometi qualsevol infracció traient-li punts. Es considera punible fer cas omís dels semàfors en vermell o dels estops.

B- La Junta i els delegats d’excursió no es fan responsables dels menors d’edat. Aquests han d’anar acompanyats, com a mínim, d’un dels dos pares o d’un tutor; a partir dels setze anys d’edat, però, només serà necessària l’autorització dels pares o del tutor.

C- Quan es comprovi que un soci o grup excursionista ha cooperat per aconseguir una puntuació no real, aleshores serà penalitzat amb la pèrdua de tota la puntuació, però podrà continuar el Campionat, si ho desitja, a partir de zero punts. En cas que hi reincideixi, en quedarà definitivament exclòs.

Art. 18. Es poden sol·licitar per escrit noves excursions d’un dia o dos, i combinades cotxe-bici, si estan signades per un mínim de cinc participants amb bicicleta. Aquestes sortides s’anunciaran amb la màxima antelació possible, i el delegat, prèvia consulta amb la Junta, decidirà si n’autoritza la puntuació de la setmana. Així mateix, la Junta es reserva el dret a suspendre, anul·lar o variar les excursions programades si hi ha causes imprevistes i justificades per fer-ho.

Art. 19. Tots els casos imprevistos en el present Reglament seran resolts per la Junta Directiva, decisions que hauran d’acceptar els afectats.

Aquest és un reglament intern aprovat en reunió de Junta Directiva el dia 27 de desembre de 2011 i que anul·la els anteriors.

Barcelona, Gràcia, a 15 de gener de 2012.

 

Antoni Casas (EL DELEGAT D’EXCURSIONISME)

Luciano Fernández (EL PRESIDENT)

 

IMPORTANT:

El Club recomana sempre circular amb alguna mena d’assegurança (Federació o CCGràcia) i recorda l’obligatorietat d’usar el casc protector i de respectar les normes de circulació vigents.

Complint les observacions donades en aquest Reglament, facilitarem el treball dels companys encarregats de portar el Club i vetllarem per la nostra pròpia integritat i seguretat.

Enllaç a les normes de circulació per a les bicis

X