LA HIDRATACIÓ

LA HIDRATACIÓ

Autor: G.P.
En les nostres sortides habituáis deis dissabtes, en els moments abans de sortir, a la placa Rius i Taulet, sempre els mes puntuáis fan petar la xerrada en espera del momeiit de sortir, s’escolten comentaris del tipus: has vist aquell, esta molt en forma, entrena cada dia, avui ens fara suar la cansalada de valent, etc. Sempre ens fa por o si mes no ens sorpren l’es-tat de forma deis companys mes entrenáis.
Un bon estat de forma no ens serveix de res sense una correcta alimen-tació i una bona hidratado. Només cal recordar la «pájara» d’Indurain a l’es-tació de Les Ares durant el tour de 1996, alió va ser una hidratado deficieiit, segurament per oblit. El 65% del pes total d’una persona adulta es aigua. L’aigua es essencial per a la vida: facilita el transport de les substancies de la sang, lubrifica articulacions. facilita la digestió, contribueix a regular la temperatura corporal a través de la suor i col.labora en el manteniment de les estructures de les cel.lules del nostre eos. Per aixó es certa aquella dita de que l’esser huma sensc aigua només pot sobreviure uns dies.
En l’ámbit de l’esport i concretament del ciclisme, es convenient beure abans, durant i després de l’exercici. En condicioiis normáis es recomana taeure entre 1,5 i 2 litres d’aigua al dia. si es fa esport s’ha d’augmentar aquesta quantitat. Es recomana beure entre 400 i 600 mi abans de comencar l’exercici i 200 mi cada 15-20 minuts.
Els bidonets que portem a la bicicleta teñen una capacitat aproximada de 500 mi. Mal hem d’esperar a la sensació de set, sempre hem d’anar fent petits glops. Beure de cop mes de 600 mi significa superar la capacitat de 1’estómac, aleshores aquest fa desplagar el diafragma (múscul de la respirado) cap a dalt disminuirit l’espai per poder-se moure els pulmons i reduint la capacitat aerobica i ventilatoria.
S’han fet estudis que demostren que la pérdua d’aigua d’un 1% del pes corporal, equival a una pérdua del 10% cíe forca. De vegades a mi m’ha pas-sat en pie mes de juliol, en alguna de les nostres sortides amb aquella calor sufocaiit, el pensar que en un lloc hi ha una foiit, després no trobar-la i haver de fer alguns quilómetres amb una gran sensació de set i patir un principi de deshidratado. Pendre sucre abans de fer esport no es bo, perqué durant els primers minuts es beneficios pero, de seguida, es produeix un efecte contrari que fa baixar el nivell de glucosa a la sang (hipoglucémia).
Quan sortim en bicicleta hem de portar roba que faciliti la transpirado sobretot a l’estiu en ambients cálids i humits. Les begudes mes recoma-nables son les hipo-osmolars, perqué al ser menys concentrades, passen a la sang amb mes facilitat, per tant el millor liquid es l’aigua, també es poden ingerir begudes isotóniques.
I ja per acabar només dir que aquest escrit l’he realitzat consultant diverses publicacions sobre el tema i perqué de petit sempre em deien que si estava fent esport i suava no era recomanable beure aigua. Ara m’he ado-nat que aixo no es cert.

Share this post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


X