ENTRENAMENT EN ALÇADA

ENTRENAMENT EN ALÇADA

Autor: G.P.
Nosaltres, els aficionáis al ciclisme, quan seguim per televisió les grans voltes per etapes, ens quedem impressionats quan comencen les etapes d’alta muntanya. Només cal recordar qualsevol deis tragats tradicionals del Tour de Franca.
Normalrnent la primera setmana, hi han arribades a l’sprint i seguida-ment , de sobte, apareix una etapa llarga d’alta muntanya amb tres o qua-tre ports importants i grans desnivells. Acostuma a succeir que un deis ciclistes importants o favorits de cara a la classificació general defalleix i perd tota opció a guanyar la cursa. Recordeu per exemple: Bugno, Chiappucci, Berzin, Rominger, Zülle o Miguel Indurain. Es probable que siguí una falta d’aclimatació.
La ciutat de Barcelona está al costat del mar, per tant es pren com a referencia O metres o pocs metres d’alcada, sempre depencn de la zona on residim (pot variar segons el lloc: Barceloneta, Carmel, etc).
Viure sempre a nivell del mar i sobtadament canviar a un lloc amb considerable aleada, produeix al eos uns canvis adaptatius.
Jo vise a Barcelona, pero durant el mes d’agost, em desplago al poblé de Gósol (localitat on gaudeixo de les vacances). Está situat a 1423 metres sobre el nivell del mar i alhora de fer excursións en bicicleta cap a ports situáis a cotes próximes ais 2000 metres (coll de Pal, coll de la Creueta, collada de Tosses) pateixo bastant, sobretot durant la primera setmana.
Qualsevol persona que experirnenti un canvi de menor a major altitud, activará automáticament i involuntáriament uns mecanismes interns d’a-daptació a la nova situado que intentaré explicar a continuado.
ENTRENAMENT EN ALCADA:
-Es produeix l’aclimatació: els primers dies augmenten les pulsacions en repós del nostre cor i al cap d’uns 14 dies tornen a disminuir fins al valor inicial (el que teníem abans de fer el canvi d’aloada).
-Al haver menys oxigen respirem mes vegades. La pressió de i’aire es mes baixa i per tant la pressió de Taire dins els pulmons també es mes baixa

-Per compensar Taire escás i la pressió atmosférica baixa, es produeixen mes glóbuls sanguinis (aixó provoca que augmenti la quantitat de sang bombejada peí cor i la circulació sanguínea) i mes hemoglobina per poder transportar mes oxlgen.
-Disminueix la resistencia aerodinámica (l’aire ofereix menys oposició al ciclista).
Els punts anteriors fan decantar molts ciclistes a triar un velódrom situat a molta algada per intentar batre el récord de l’hora (generalment escolleixen Méxic o Colombia). A l’any 1994, setmanes abans del comencament del Tour, els equips: Once, Motorola i Mapei-Gb van fer durs entrenaments a la regió de Colorado Springs (mes de 2500 m) per inten-tarderrotar a Miguel Indurain
Han sorgit medicaments i altres substancies com per exemple l’EPO, que produeixen ais ciclistes efectes semblants ais de 1’entrenament en aleada. El company Josep María Cuenca va fer un interessant escrit sobre l’EPO al butlletí número 62. La majoria d’aquests productes están prohibits per l’UCI (Unió ciclista internacional) i sovint son difícils de detectar a través deis diversos mecanismes antidopatge, per aixó s’han afegit els controls sanguinis. Els anomenats vampirs o xucladors de sang van fer de les seves en el passat Tour de Franca perjudicant greument el ciclisme professional. Es possible que l’úlüma ronda francesa no sigui recordada per la gran actuació del pirata: Marco Pantani i sí pels grans escándols provocáis per uns pocs que volien fer mal a aquest meravellós esport.

Share this post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


X