Artículos

EL MASSATGE

Autor: G.P. Cada cop son mes les persones que realltzen algún tlpus d’actlvitat física: cicllsme, jogging, natació, etc. Els rnotlus pels quals la gent darrerament está fent esport son diversos: diversió, estar en forma, disposar de mes temps de lleure, pres-cripció del metge i molts altres factors. Al realitzar moviments, provoquem que la musculatura es contregui. Un exemple de contracció muscular pot ser quan apliquem esforg ais pedáis per fer moure la bicicleta (intervenen básicament els músculs de les carnes: quádriceps, [...]

Read more...

ENTRENAMENT EN ALÇADA

Autor: G.P. Nosaltres, els aficionáis al ciclisme, quan seguim per televisió les grans voltes per etapes, ens quedem impressionats quan comencen les etapes d’alta muntanya. Només cal recordar qualsevol deis tragats tradicionals del Tour de Franca. Normalrnent la primera setmana, hi han arribades a l’sprint i seguida-ment , de sobte, apareix una etapa llarga d’alta muntanya amb tres o qua-tre ports importants i grans desnivells. Acostuma a succeir que un deis ciclistes importants o favorits de cara a la classificació general [...]

Read more...

LA HIDRATACIÓ

Autor: G.P. En les nostres sortides habituáis deis dissabtes, en els moments abans de sortir, a la placa Rius i Taulet, sempre els mes puntuáis fan petar la xerrada en espera del momeiit de sortir, s’escolten comentaris del tipus: has vist aquell, esta molt en forma, entrena cada dia, avui ens fara suar la cansalada de valent, etc. Sempre ens fa por o si mes no ens sorpren l’es-tat de forma deis companys mes entrenáis. Un bon estat de forma no [...]

Read more...
X